Zabawki dla dzieci

Kup

Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

UWAGA! Prosimy o kontakt ze Sklepem w celu otrzymania formularza i wszystkich niezbędnych informacji na temat postępowania w celu zwrotu towaru. 
 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji drogą mailową.
 
ZWROTY
 
5.1 Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów. Umowę, od której odstąpiono, uważa się za niezawartą.
 
5.2 W przypadku zamiaru odstąpienia od umowy Klient składa na piśmie oświadczenie o odstąpieniu od umowy i przesyła je do Sklep, w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu towaru, a jeżeli towar jest dostarczany częściami, od doręczenia ostatniej części. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie podpisanego oświadczenia przed jego upływem na adres Sklepu lub skanu podpisanego oświadczenia drogą mailową. 
 
5.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy wraz z formularzem na wskazany przez Sklep adres. Do zachowania terminu wystarcza wysłanie towaru przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Sklep oraz Hurtownie nie przyjmują przesyłek pobraniowych. Towar powinien zostać zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Towar musi być oryginalnie zapakowany i nie może nosić śladów użytkowania.
 
5.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Sklep zobowiązany jest do przekazania Klientowi wpłaconej kwoty za towar objęty zwrotem, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru. Klient odstępujący od umowy ponosi koszty zwrotu towaru.
 
5.5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu, jakiego użył Klient. Sklep wstrzymuje się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem. Sklep dokona również korekty uprzednio przekazanych Klientowi dowodów zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca). Dokument korygujący musi zostać przez Klienta podpisany i odesłany w oryginale na adres, jaki wskaże sklep. Na tej podstawie jest wykonywany przelew zwrotny.
 
5.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru. Towar powinien być kompletny.
 
5.7. Przepisów powyższych nie stosuje się do zamówień indywidualnych (na zamówienie) opisanych w § 2 ust. 16, oraz do produktów wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu (wykaz produktów niepodlegających zwrotom), które na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta nie podlegają zwrotowi – Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 
5.8. Koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący.
 
5.9. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania faktur dla Klientów oraz innych ewentualnych dokumentów drogą elektroniczną.
UWAGA! Prosimy o kontakt ze Sklepem w celu otrzymania wszystkich niezbędnych informacji na temat postępowania w celu zwrotu towaru. 
Jesteśmy do Państwa dyspozycji drogą mailową.
 
REKLAMACJA TOWARU
 
Prosimy o kontakt ze Sklepem w celu otrzymania formularza i wszystkich niezbędnych informacji na temat postępowania w celu reklamacji towaru. 
 
Jesteśmy tutaj, by pomóc 🙂 Jesteśmy do Państwa dyspozycji drogą mailową.
 
1. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania towarów.
 
2. Klient ma prawo do reklamacji w przypadku niezgodności towaru z umową. Reklamację z tego tytułu Klient składa na piśmie lub e-mailem w terminie 2 lat od dnia dostarczenia mu towaru. Adres do korespondencji oraz adres e-mail określony jest w § 1 ust. 1 i § 5 ust. 2. Reklamacja może zawierać jedno z żądań: obniżenia ceny, usunięcia wady, wymiany towaru na wolny od wad albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Reklamacja będzie rozpatrywana przez Sklep oraz ewentualnie przez współpracujące Hurtownie.
 
3. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji poprzez przesłanie na adres wskazany w wezwaniu o uzupełnienie reklamacji, kopii lub skanu dowodu zakupu (np. faktury VAT lub specyfikacji), opakowania przesyłki w której reklamowany towar nadszedł lub towaru który jest przedmiotem reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia jej złożenia, jeżeli jest kompletna, bądź uzupełnienia, jeżeli to było wymagane. Dostarczenie Sprzedającemu towaru na warunkach określonych w niniejszym ustępie, następuje na koszt Sklepu.
 
4. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep niezwłocznie informuje o tym Klienta i dokonuje w zależności od żądania: obniżenia ceny lub przesyła Klientowi pełnowartościowy towar, a wobec braku takiej możliwości, zwraca Klientowi należną kwotę przelewem na konto. Sklep wystawia Klientowi odpowiednią korektę dowodu zakupu (faktura korygująca VAT lub specyfikacja korygująca). Towar natomiast musi zostać odesłany do Sklepu lub Hurtowni na wskazany adres, na koszt Klienta. Po rozpatrzeniu reklamacji i otrzymaniu towaru, kwota wartości towaru zostaje wpłacona na konto Klienta w ciągu 14 dni. Klient proszony jest natomiast o podpisanie przesłanej i wydrukowanej przez niego faktury korygującej i odesłanie na adres, który zostanie wskazany przez Sklep.
 
5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentacji drogą elektroniczną.
 
6. Oferowane przez nas towary są nowe i wolne od wad. Jeżeli natomiast uznasz, iż towar jest wadliwy, prosimy o kontakt drogą mailową.